Referenser

Andersin Ad Finem startade 2012 och har bl a följande företag som referenser:
Booster Friends, FH Bertling, Swea Energi, Largo AB, Typ IT, Riksteatern Stockholm, Forum Arkitekter, Refrico, Ciceronen, LP Entreprenad, Bahusia, Swedisch Orient Line, Bilfinger, Dina Försäkringar Göteborg, Dina AB Mäklargruppen, Stampen Media Groupe, Pedab, Samedio, Sahlén Ship Management, Varbergs kommun

Nedan några referenser:

Organisationsutveckling och värderingsarbete
Michael Sanne, VD Typ IT
I syfte att stärka möjligheterna att förverkliga våra tillväxtambitioner har vi identifierat några viktiga initiativ inom organisationsområdet. Vi har lagt en grundlig plattform för vår företagskultur där Britt-Marie faciliterat oss både i individuella aktiviteter och workshops med hela organisationen. Vi har jobbat igenom våra värderingar, vad de betyder i vårt dagliga arbete och även gjort mätning på hur våra beteenden stödjer den kultur vi vill uppnå. Britt-Marie har också varit ett stort stöd när vi genomfört kompetenskartläggning, definierat framtida behov av kompetens, genomför personlighetstester och tagit fram utvecklingsplaner.
Britt-Marie är mycket inspirerande och bjuder på sig själv. Hennes breda kompetens gör att man på ett lättbegripligt sätt får en stor och djup kunskap om den egna organisationen. Att vi fått en djupare förståelse och inblick i dessa frågor är av stor vikt för oss som konsultbolag med mycket kundkontakt och för att attrahera rätt personal. Det har också gett oss inblick i hur vi fungerar som grupp och saker som vi behöver utveckla för att bli bättre. Vi kommer att anlita Britt-Marie i vårt fortsatta utvecklingsarbete och kan varmt rekommendera henne.

Ledarskapsutveckling och värderingsarbete
Malin Andersson, Director Customer Service, F.H Bertling AB
Vi har en fin företagskultur på Bertling men ville lära oss mer om hur vi dels kan förbättra kulturen ytterligare men också vad som ligger bakom i form av värderingar och beteenden. Vi ville gå på djupet och ta fram och arbeta bort de beteenden som begränsar oss. Vi tog hjälp av Britt-Marie som på ett mycket smidigt sätt jobbade med oss i ledningsgruppen och alla medarbetare. Britt-Marie har den fina kombinationen av egenskaper, enligt mitt tycke, att hon är mjuk, rak, ärlig och samtidigt delar med sig av konkreta verktyg. Hon är givmild både gällande hennes kunskap och verktyg. Hon är också full av idéer. Vi lyckades, under ett halvår, tillsammans med Britt-Marie att förbättra vår kultur från bra till mycket bra. Britt-Marie har gjort oss alla i organisationen medvetna om vad vi kan förändra och att lägga energi på det vi själva kan påverka.

Organisationsutveckling
Karl Andersson, VD Largo AB
Under 2015 har Britt-Marie haft som deltidsuppdrag att stödja VD och ledningsgrupp i HR strategiska initiativ och stöttat i processen att skapa en framgångsrik företagskultur. Hon startade med att göra en analys av nuläget och en handlingsplan för att utveckla ledningsgruppen, medarbetarna och organisationen. Därefter har hon drivit dessa aktiviteter och coachat oss på vägen. Bla har vi genomfört förändringens fyra rum, gjort personlighets- och grupptester, definierat roller och förväntningar, målstyrning och medarbetarsamtal. Vi har också gjort mätningar av vår företagskultur och tagit fram planer för hur vi ska nå vår önskade kultur. Britt-Marie har en bred kompetens och bidrar på många sätt. Hon är drivande, öppen, ärlig och engagerad och har en förmåga att skapa förtroende hos alla i organisationen. Hon ingår numera i Largos styrelse. 

Kultur och värderingsarbete
Anna Alveros, HR Manager, Bilfinger Industrial Services Sweden
Företag som aktivt arbetar med sin företagskultur är mer lönsamma. Vi på Bilfinger hade arbetat aktivt med vårt värdegrundsarbete under två år när vi anlitade Anna-Karin och Britt-Marie för att ta arbetet från de övergripande värdeorden på strategisk nivå till att få dem att bli konkret verklighet för våra medarbetare. Att helt enkelt få ner orden i jorden. Med deras hjälp arbetade vi med alla ledare i bolaget för att ge inspiration, insikter och verktyg i vardagen för att nå en vinnande företagskultur. Detta har gett oss förutsättningar att arbeta vidare på egen hand i vardagen där en stark, önskad företagskultur bidrar till nöjda medarbetare, nöjda kunder och till Bilfingers tillväxt. Jag rekommenderar varmt Anna-Karin och Britt-Marie.  

Organisationsutveckling och förändringsledning
Ann Hagelin VD Dina Försäkringar Göteborg
En av utmaningarna för mig som ny VD var att konsolidera flera bolag som arbetade på olika orter, till ett bolag med gemensamma processer och en enad företagskultur.
Som en del av den förändringsresan anlitades Britt-Marie Andersin och Anna-Karin S. Öjerskog. De har tagit fram en handlingsplan, genomfört mätningar av befintlig kultur och följt upp resultaten, faciliterat workshops med ledningsgruppen och hela organisationen, coachat ledare och jobbat aktivt med individuell feedback.
Arbetet har skapat större delaktighet, mer positiv inställning och ett ökat individuellt och kollektivt ansvar i förändringsprocessen.
Med Britt-Maries och Anna-Karins långa erfarenheter och deras certifieringsverktyg har de ingett stort förtroende och varit en viktig del för att nå de fina resultaten. De har förmåga att skapa ett stort engagemang och de når fram till alla medarbetare. De har själva genomfört svåra men lyckade förändringar och har både en strategisk höjd och förståelse för det operativa och jag kan med det varmaste rekommendera dem.                                                                               

Förändringsledare
Inge Olausson, CIO Stampen AB
Under hösten 2013 och våren 2014 anlitade vi Britt-Marie Andersin som konsult i vårt organisationsutvecklingsarbete med syfte att utveckla vår verksamhet och stärka vår identitet. Vårt utvecklingsarbete bedrevs i två dimensioner, en yttre gentemot kund och servicekvalité samt en inre som riktade sig mot oss som organisation och individer.
Arbetet bidrog starkt till att vi kunde lyfta oss som organisation och utveckla vårt interna arbete framför allt genom att tydliggöra var vi stod som individer i vår förändringsprocess. Den skapade en trygghet i våra interna och externa relationer, stärkte självkänslan och lärde oss alla att snabbt identifiera felaktiga och improduktiva beteende.
Britt-Marie var helt central i denna utveckling genom att; behärska olika verktyg väl kombinerat med en god pedagogisk förmåga, skapa en positiv och öppen miljö där alla ville och vågade säga vad man verkligen tyckte och vara positivt pådrivande så att vi verkligen kom fram till praktiskt användbara resultat.
Alla i gruppen uppskattade den process som vi gick igenom då den gav resultat, kändes meningsfull och var stimulerande. När sedan den stora omorganisationen inom Stampen kom och gruppen splittrades var det arbete som vi gjort med Britt-Marie en avgörande faktor för att alla medarbetare inom min organisation fått verktyg att kunna hantera sig själv genom en svår omstruktureringsprocess.
Om jag i framtiden skulle behöva göra en liknande utvecklingsaktivitet skulle jag utan att tveka välja att göra den tillsammans med Britt-Marie och basera den på samma metodik. Jag kan därför också reservationslöst rekommendera Britt-Marie som konsult och förändringsledare när man står inför liknande utmaningar.

Konsult
Anna Ström, Account Manager på Dfind Finance & Executive
Britt-Marie är en mycket engagerad och karismatisk ledare med lång och gedigen erfarenhet. Genom professionell delaktighet och sitt engagemang är hon en inspirerande förändringsledare med förmåga att få alla att delta och lyssna aktivt, vilket gör att hon skapar förutsättningar för gruppdynamik. Hennes energifyllda sätt tillsammans med närheten till skratt gör att det är lätt att trivas och ha roligt med henne. Jag vill varmt rekommendera Britt-Marie både som coach och grupputvecklare.

Personlig SWOT-analys
Stefan Börjesson, säljare Typ IT
Under våren 2014 genomförde jag ett personlighetstest, TalentQ, med fokus på min yrkesroll som säljare. Britt-Marie presenterade mitt testresultat noggrant och pedagogiskt, både vad avser mina styrkor men också mina så kallade förbättringsområden. Därefter gick vi gemensamt igenom testresultatet med min VD. Samarbetet med Britt-Marie har verkligen ökat min självinsikt om hur jag fungerar i min yrkesroll. Sammanfattningsvis kan jag säga att hela upplevelsen var väldigt givande, främst tack vare Britt-Maries professionella sätt och pedagogiska förmåga.

Feedback på personlighetstest
Ann Rydholm VD Taiga
Britt-Marie genomförde testet TalentQ på mig och gav mig feedback. ”Ett mycket givande test. Testet ger ett flertal rapporter som beskriver styrkor och svagheter inom det egna ledarskapet samt belyser min och gruppens förmåga att leverera på bästa sätt. Dessutom var Britt-Marie Andersin mycket professionell i sitt bemötande.”

Förändringens Fyra rum
Per-Olof Borgström, HR-chef V-TAB AB
Britt-Marie Andersin gav mig den 28 augusti 2013 en introduktion i Förändringens fyra rum och Organisationsbarometern. Förändringens fyra rum är en enkel och överskådlig modell som kan användas både på individ och på organisationsnivå. Britt-Marie förklarade på ett tydligt och personligt sätt vad jag skulle göra. Hon såg till att bilden av fyrarummaren växte fram på ett sätt så att jag kände mig delaktig och förstod hur de olika delarna hängde ihop. Britt-Marie lyckades på kort tid få mig att förstå hur jag skulle kunna använda Fyrarummaren och Organisationsbarometern i min egen organisation. Britt-Marie agerar lugnt och metodiskt och vetskapen om hennes långa erfarenhet av utvecklings- och ledningsarbete skapar en extra trygghet i genomförandet.

Förändringens Fyra rum
Fredrik von Homeyer, Strategisk Inköpschef Stampen Media Groupe
Britt-Marie har genomfört ”Fyra rum” med vår enhet CIO-kontoret vid några tillfällen. Övergripande kan sägas att metoden och Britt-Maries genomförande har varit väldigt bra i sig och väldigt bra för vår grupp om 12 personer.
Verktyget/metoden har varit relativt enkel att förstå och varit ett tydligt verktyg vad gäller att kategorisera frågeställningarna och responsen från desamma. Tycker att det för allas våra ögon har tydliggjort våra styrkor, utmaningar etc och känner att vi i gruppen varit samstämmiga vad gäller ”resultatet”. För gruppens del har vi fått upp vissa känsliga och viktiga frågeställningar som bara har varit halvt synliga och ingen vågat/velat ta upp. Det var bra att dessa delar ”kom upp på bordet”, och jag tror att denna metod underlättade för att det blev en väldigt saklig diskussion utan ”personfrågor”.
Britt-Marie har genomfört Fyra rum med oss på ett väldigt proffsigt sätt. Dels är hon kunnig i sak när det gäller Fyra rum dels har hon en förmåga att entusiasmera gruppen ”live” i rummet och hon är även orädd att belysa ”ömtåliga frågor.”

Teambuilding
Anna Ström chef ekonomiservice, Samedio Affärsservice AB
Britt-Marie har faciliterat oss och genomfört personlighetstester och teamprofiler på samtliga medarbetare (35 personer) i syfte att förbättra kommunikation och teamaarbete. Vi genomförde övningar och mappade profilerna mot de utmaningar vi har. Vi gjorde även kommunikations- och feedback övningar. Britt-Marie tog oss igenom processen på ett professionellt och förtroendeingivande sätt. Workshopen öppnade upp för ett bättre samarbete och en större öppenhet i organisationen. Vi har också genomfört Förändringens Fyra rum.